PROTIKORUPČNÝ PROGRAM NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI, A.S.

Uznesením vlády SR č. 585/2018 z 12. 12. 2018 bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023, so zámerom zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR vypracovala Protikorupčný program, do ktorého implementovala priority a ciele schválené Vládou SR v záujme vytvárania a zdokonaľovania protikorupčných opatrení.

Účel

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. sa zaviazala vykonávať obchodné aktivity a hospodáriť s verejnými prostriedkami čestne, bezúhonne, dôveryhodne a zodpovedne. Riadením sa všeobecne záväznými právnymi predpismi je našou prioritou. Naše interné predpisy sú zamerané na boj proti korupcii, sú v nich identifikované oblasti rizika korupcie, opatrenia na elimináciu, opatrenia legislatívneho charakteru a orgány zodpovedné za realizáciu týchto opatrení
Tento protikorupčný program platí pre všetky orgány spoločnosti NDS a pre všetkých zamestnancov spoločnosti NDS.

 

Oboznamovanie a dohľad


Vedenie spoločnosti je povinné zabezpečiť aby zamestnanci boli dôkladne oboznámení s protikorupčným programom, internými predpismi, v ktorých sú identifikované riziká korupcie a zároveň zabezpečiť dodržiavanie opatrení na predchádzanie korupcie, ktoré sú účelom interných predpisov.
Dohľad nad týmto programom vykonáva odbor právny, úsek podpory riadenia.


Zákaz korupcie


NDS v súvislosti so svojou činnosťou prísne zakazuje úplatky a korupciu akéhokoľvek druhu. Zamestnanci, ktorí sa dozvedia o prijatí alebo ponúknutí úplatku alebo inom korupčnom konaní sú povinní podať oznámenie o protispoločenskej činnosti v zmysle internej smernice Riešenie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a to nasledujúcim spôsobom:

 • zaslaním vyplneného dotazníka umiestneného na web stránke NDS, https://ndsas.sk/pravne-informacie/protispolocenska-cinnost/formular-oznamenia
 • poštou na adresu sídla NDS – Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, s uvedením na obálke - NEOTVÁRAŤ – zákon č. 54/2019 Z.z. – Spolu proti korupcii
 • elektronicky na adresu spoluprotikorupcii@ndsas.sk.

V prípade zistenia korupčného správania zamestnanca a jeho následného dokázania, bude zamestnanec čeliť disciplinárnemu konaniu a okamžitému skončeniu pracovného pomeru a zároveň na neho môže byť podané trestné oznámenie.


SWOT analýza súčasného stavu

 

 

a) Silné stránky (Strengths)

 1. Záujem spoločnosti ako celku bojovať proti korupcii.
 2. Existujúce formálne administratívne štruktúry na boj proti korupcii a podporu protikorupčnej prevencie.
 3. Dostupnosť mediálnych prostriedkov všetkých druhov, najmä prostriedkov IT, ktoré pomáhajú pri rýchlom šírení informácií o korupcii a kampaní na zvyšovanie protikorupčného povedomia.
 4. Spoločnosť podniká konkrétne kroky v oblasti modernizácie podnikania, ktoré pomôžu zlepšiť protikorupčné prostredie a zlepšiť čestné podnikateľské prostredie či už v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti prevádzky.
 5. Právne predpisy Slovenskej republiky ako aj interné predpisy NDS podporujú protikorupčné úsilie vrátane ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
 6. Intenzívna spolupráca s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a inými orgánmi verejnej správy pri výmene skúseností a dobrej praxe v oblasti boja proti korupcii a protikorupčnej prevencie.

b) Slabé stránky (Weaknesses)

 1. Nízky odrádzajúci účinok postihov za odhalenú korupciu (malý finančný dosah).
 2. Formalizmus pri podpore morálnej integrity a uplatňovaní etických pravidiel a morálnych zásad.
 3. Existencia zlyhania ľudského faktora.

c) Príležitosti (Opportunities)

 1. Existuje prostredie podporujúce boj proti korupcii.
 2. Zapájanie vrcholových predstaviteľov NDS a zamestnancov do protikorupčných aktivít.
 3. Široké možnosti využívať IT technológie na rýchlu výmenu informácií o korupcii a boji proti nej na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.
 4. Partnerská spolupráca, výmena skúseností a dobrej praxe v oblasti protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a inými orgánmi verejnej správy.
 5. Vytvorenie protikorupčných opatrení na efektívnu ochranu oznamovateľov.
 6. Podpora vypracovania a vykonávania protikorupčného programu zohľadňujúceho špecifiká so zreteľom na osobitosti, priority a potreby NDS.

d) Ohrozenia z okolitého prostredia (Threats)

 1. Zo strany verejnosti vysoká miera tolerancie drobnej korupcie vrátane administratívnej.
 2. Nízka ochota verejnosti, vrátane podnikateľov, oznamovať korupciu z dôvodu neistoty spôsobenej obavou z odvetných krokov.
 3. Možnosť účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom obstarávaní.
 4. Zdokonaľovanie korupčných schém v podnikateľskom sektore.
 5. Nejasné vymedzenie pojmov korupcia, klientelizmus, verejný záujem v právnom poriadku SR, ktoré umožňuje zneužiť široké uplatnenie výkladu na základe vlastnej úvahy.
 6. Uprednostňovanie protikorupčnej represie pred zdokonaľovaním systému protikorupčnej prevencie.

 

Právne predpisy


Trestnoprávny dohovor o korupcii (oznámenie č. 375/2002 Z. z.) platný pre SR od 1. júla 2002


Jeden z dohovorov Rady Európy, ktorý reaguje na problémy spojené s korupciou národných i zahraničných verejnými činiteľov, členov národných i zahraničných zastupiteľských orgánov, s korupciou v súkromnom sektore, úradníkov medzinárodných organizácií, parlamentných zhromaždení, sudcov a úradníkov medzinárodných súdov, s legalizáciou príjmov z trestných činov úplatkárstva i s účtovnými trestnými činmi spojenými s korupciou.


Dohovor OSN proti korupcii prijatý 31.októbra 2003 v New Yorku, platný pre SR od 1. júla 2006, (oznámenie č. 434/2006 Z. z.)


Dohovor, ktorého cieľom je presadzovať a posilňovať protikorupčné opatrenia, podporovať medzinárodnú spoluprácu aj pri vracaní majetku, poskytovať technickú pomoc. Signatári sa zaväzujú prijať účinnú a koordinovanú protikorupčnú politiku, zabezpečiť existenciu príslušných protikorupčných orgánov, etické kódexy pre verejných činiteľov, systémov ich prijímania, vhodných systémov verejného obstarávania založených na základe princípov transparentnosti, férovej súťaži a objektivite.


Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov


Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon upravuje hmotnoprávne ustanovenia týkajúce sa korupcie vo viacerých hlavách osobitnej časti.


Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov


Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb.


Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov


Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.


Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov


Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „pomoc“) a prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „podpora“) pre programové obdobie 2007 - 2013 a poskytovanie podpory podľa osobitného predpisu a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.


Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám. Trestný čin právnickej osoby je spáchaný, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom. Medzi trestné činy právnických osôb na účely tohto zákona boli zahrnuté aj trestné činy korupcie a to prijímanie úplatku podľa § 328 až § 330, podplácanie podľa § 332 až § 334 a nepriama korupcia podľa § 336.


Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Tento zákon (tzv. protischránkový zákon) je jeden z nástrojov na celospoločenskú kontrolu nakladania s verejnými zdrojmi. Jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť vzťahov medzi verejným a súkromným sektorom. Podľa zákona sa preverujú a zverejňujú skutoční vlastníci subjektov, ktorí so štátom obchodujú. Zákon zaviedol register partnerov verejného sektora, povinne sa zapisujú do neho koneční vlastníci firiem, známi ako koneční užívatelia výhod, s ktorými môže štát obchodovať a uzatvárať zmluvy. Svojim zápisom tieto spoločnosti odkryjú svoju vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod, čím by sa malo predísť uzatváraniu zmlúv so schránkovými firmami.


Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Tento zákon upravuje podmienky poskytnutia ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie pôsobnosti Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.


Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Tento zákon upravuje zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.


Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Tento zákon upravuje základné pravidlá ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu.


Priority a ciele protikorupčného programu

 

Podľa protikorupčnej stratégie NDS je hlavným cieľom zmenšiť a odstrániť priestor a príležitosti pre korupciu vo všetkých oblastiach nakladania s verejnými prostriedkami, majetkom štátu a pri vykonávaní činností, na ktoré bola zriadená, a zároveň zvyšovať dôveryhodnosť NDS.

 

Priorita 1:

Presadzovať a chrániť verejný záujem, verejné prostredie prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre korupciu.

 

Ciele:

 1. Vytvoriť prostredie, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana verejného záujmu a odmieta korupčné konanie.
 2. Identifikovať a odstraňovať korupčné riziká vrátane odhaľovania korupčných schém a zlepšiť povedomie o korupčných rizikách.
 3. Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.
 4. Zlepšiť podmienky na nahlasovanie podozrení z korupcie, ktoré nevyvoláva obavy z odvetných opatrení.
 5. Zaviesť a uplatňovať účinné pravidlá na zamedzenie konfliktu záujmov.
 6. Zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti so zameraním na oznamovanie korupcie.
 7. Zmenšiť a odstrániť korupčné riziká pri nakladaní s dotáciami, pri využívaní prostriedkov z fondov EÚ a v oblasti verejného obstarávania.
 8. Dôsledne uplatňovať zodpovednosť za korupciu a oslabovanie protikorupčnej prevencie.
 9. Zmenšiť možnosť jednotlivých zamestnancov rozhodovať na základe vlastnej úvahy a eliminovať zistené možnosti rozhodovať na základe svojvôle.
 10. Prostredníctvom spravodlivého ohodnocovania úmerného zodpovednosti zamestnancov znižovať korupčné riziká.

 

Očakávané dosiahnuté výsledky:

 

 • verejnosť zreteľne vníma, že zamestnanci NDS dôsledne dodržiavajú zásady právneho štátu a etické normy,
 • zamestnanci NDS odmietajú akúkoľvek formu korupcie,
 • v konaní zamestnancov NDS sa neprejavujú náznaky svojvôle, zneužívania postavenia, právomocí ani vplyvu,
 • príslušné odbory NDS vykonávajú analýzu dôveryhodnosti spoločností, s ktorými vstupujú do obchodných vzťahov,
 • nahlasovanie podozrení z korupcie a nekalej činnosti nevyvoláva obavy z odvetných opatrení,

 

 

Priorita 2:

Zlepšiť kvalitu legislatívneho a právneho prostredia


Ciele:

 1. odstrániť z interných predpisov platných pre zamestnancov NDS medzery a formulácie, ktoré vytvárajú priestor pre vznik korupčných rizík,
 2. zvýšiť transparentnosť a efektívnosť presadzovania práva ako základu právnejistoty vydávaním interných predpisov, ktoré poskytujú usmernenie a výklad právnych predpisov smerom do vnútra spoločnosti a zároveň dôsledné oboznamovanie zamestnancov s týmito predpismi,
 3. presadzovať v aplikačnej praxi kritérium morálnej integrity ako jednu zo základných podmienok na vymenovanie do riadiacich funkcií.

Očakávané dosiahnuté výsledky:

 

 • dôveryhodnosť NDS sa na základe presadzovania protikorupčného programu, jeho priorít a cieľov výrazne zvyšuje vo vnímaní verejnosti a podnikateľov,
 • Zavedením smernice ,, Protikorupčný program a riešenie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.” sa skvalitňuje systém oznamovania a nestrannosti pri oznamovaní korupcie a je poskytnutá väčšia právna istota.

 

Priorita 3:

Zlepšiť podmienky na podnikanie.

 

Ciele:

 1. Zmenšiť nepriaznivý vplyv korupčných rizík na podnikanie a investovanie v NDS.
 2. Posilniť dôveryhodnosť, transparentnosť a predvídateľnosť v právnych a hospodárskych vzťahoch s dodávateľmi.

 

Očakávané dosiahnuté výsledky:

 

 • NDS má záujem dlhodobo znižovať príležitosti pre korupciu,
 • spoločnosti a podnikatelia súťažia bez obáv z narušenia rovnosti podmienok,
 • zavedením protikorupčného dodatku do zmlúv sa predchádza korupčnému konaniu,
 • zamestnanci NDS konajú v styku s podnikateľskými subjektmi efektívne, transparentne, korektne a nezapríčiňujú prieťahy,

 

Prijaté protikorupčné opatrenia


NDS má prijatý súbor opatrení na zamedzenie korupčného rizika a inej protispoločenskej činnosti.


1. Interné predpisy NDS


Prijaté interné predpisy zamedzujú vytváraniu korupčného rizika vo vnútri spoločnosti, nakoľko presne určujú právomoc a zodpovednosť príslušných zamestnancov, sú v nich obsiahnuté jednotlivé korupčné riziká, ciele opatrení.


Internými predpismi NDS, ktoré prispievajú k boji proti korupcii sú najmä:

 • smernica ,, Riešenie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach NDS, a. s.”rieši oznamovanie protispoločenskej činnosti a korupcie,
 • smernica ,, Verejné obstarávanie v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.” –je vypracovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ustanovuje pravidlá a postupy verejného obstarávania používané organizačnými zložkami NDS, upravuje pôsobnosť, práva, povinnosti a zodpovednosť organizačných zložiek a jej zamestnancov,
 • smernica ,,Riadenie oprávnení v rámci Komplexného informačného systému” – postup organizačných zložiek NDS pri riadení oprávnení zadefinovaných v rámci Kompetenčnej matice upravujúcich vstup a možnosti použitia informačných systémov v zmysle platných právnych predpisov týkajúcich sa informačnej bezpečnosti a definuje postup pri pridelení, zmenách a odobratí oprávnení a upravuje spôsob ich uchovávania a sledovania histórie opatrení,
 • smernica ,, Kontrolná činnosť v Národnej diaľničnej spoločnosti, a .s.” – ustanovuje základné ciele, pravidlá a postup vykonávania činnosti odboru kontroly ako súčasti systému riadenia zabezpečujúceho dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov spoločnosti,
 • smernica ,,Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom v podmienkachNárodnej diaľničnej spoločnosti, a. s.” - jednotným spôsobom upravuje práva, povinnosti, zodpovednosť, administratívne a procesné postupy organizačných zložiek NDS,
 • Pracovný poriadok NDS.

 

2. Opatrenia na eliminovanie zlyhania ľudského faktora


NDS stanovuje svojim zamestnancom viacero povinností aj na úseku boja proti korupcii napr. zamestnanci sú povinní:

 • dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený;
 • dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákona, zákona, ostatné všeobecne záväzné predpisy a platné interné predpisy NDS a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva;
 • konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri vykonávaní práce všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a v objektívnosť konania a rozhodovaná, a pod.

Rovnako NDS za podstatné porušenie pracovného pomeru považuje o.i. aj rozkrádane a iné zneužívanie majetku NDS, majetkové a morálne delikty na pracovisku, v prípade ktorého je možné okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý takúto povinnosť porušil.


3. Zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a zákaziek s nízkou hodnotou


NDS zverejňuje zmluvy, objednávky, faktúry a zákazky s nízkou hodnotou na webovom sídle spoločnosti a v Centrálnom registri zmlúv. Uvedené zabezpečuje transparentné a hospodárne nakladanie z verejnými prostriedkami a verejným majetkom. Verejná kontrola využívania verejných financií prispieva k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu verejných prostriedkov.


4. Verejné obstarávanie


NDS ako verejný obstarávateľ v súvislosti s povinnosťou plne elektronickej komunikácie v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákaziek používa na plnú elektronickú komunikáciu pri Verejnom obstarávaní systém JOSEPHINE. Používanie tohto systému má zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu pre všetky subjekty verejného obstarávania. Tento systém zabezpečuje všetkým účastníkom verejného obstarávania reguláciu komunikácie, ktorá je potrebná na zabezpečenie efektívnej hospodárskej súťaže.


5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami


Hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä dodržiavaním efektívnosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti nakladania s finančnými prostriedkami a zabezpečovaním kontroly.


6. Informovanosť a odborná znalosť zamestnancov


NDS zabezpečuje informovanosť a odbornú znalosť zamestnancov účasťou na školeniach, odborných výkladoch. NDS kladie vysoký dôraz na to, aby každý novoprijatý zamestnanec bol poučený o svojich právach a povinnostiach a oboznámený so všetkými internými predpismi NDS.


7. Kontrolná činnosť


NDS vypracováva každoročne plán kontrolnej činnosti odborom kontroly na príslušný kalendárny rok.


Očakávaným výsledkom protikorupčných opatrení je dodržiavanie cieľov a priorít zo strany NDS, jej organizačných zložiek a zamestnancov v zmysle platných právnych noriem a interných predpisov spoločnosti na základe uznesenia vlády SR č. 585/2018 z 12.12.2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023.


Spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení


NDS monitoruje a vyhodnocuje vykonávané opatrenia na základe pravdivých informácii a to tak, aby sa uistila o dosiahnutí protikorupčných cieľov formou

 

 • zaznamenávania a vedenia spisového materiálu k všetkým oznámeniam o protispoločenskej činnosti podaných zodpovednej osobe NDS
 • prieskumom medzi zamestnancami na zistenie informácii do akej miery sú oboznámený s protikorupčným programom NDS
 • kontrolou vykonávanou na základe plánu kontroly alebo na základe podnetu
 • vyhodnocovaním informácii o žiadostiach vybavovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

NDS vykonáva monitorovanie a vyhodnocovanie vykonávaných opatrení priebežne, o čom podáva zodpovedná osoba jedenkrát za rok, vždy najneskôr k 30.3. príslušného roku, správu predstavenstvu NDS o plnení protikorupčného programu za predchádzajúci kalendárny rok. Túto správu následne zasiela vždy k 30.04. kalendárneho roku MDV SR.

 

Protikorupčné opatrenie

Aktualizácia interných predpisov s dôrazom na protikorupčnú činnosť

Nové interné predpisy dôrazom na protikorupčnú činnosť

Vyhodnotenie

 

Interné predpisy NDS

 

 

 

 

Protikorupčné opatrenie

Počet zistených porušení povinností zamestnancov s dôrazom na protikorupčnú činnosť

Počet okamžitých skončení pracovného pomeru

Vyhodnotenie

 

Opatrenia na eliminovanie zlyhania ľudského faktora

 

 

 

 

Protikorupčné opatrenie

Počet zistených nezverejnených zmlúv, objednávok, faktúr a zákaziek s nízkou hodnotou

Počet zistených pochybení

Vyhodnotenie

 

Zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a zákaziek s nízkou hodnotou

 

 

 

 

Protikorupčné opatrenie

Počet zistených porušení povinnosti komunikovať výlučne cez elektronický systém JOSEPHINE

Počet porušení pri verejnom obstarávaní

Vyhodnotenie

 

Verejné obstarávanie

 

 

 

 

Protikorupčné opatrenie

Počet zistených porušení pri nakladaní s finančnými prostriedkami

Počet zistených pochybení

Vyhodnotenie

 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 

 

 

 

Protikorupčné opatrenie

Počet zistených zamestnancov, ktorý neboli poučený o právach a povinnostiach vyplývajúcich z interných predpisov

Počet školení zamestnancov, zameraných na oboznamovanie s internými predpismi

Vyhodnotenie

 

Informovanosť a odborná znalosť zamestnancov

 

 

 

 

Protikorupčné opatrenie

Počet zistených porušení pri nakladaní s finančnými prostriedkami

Počet zistených porušení v súvislosti s korupčným správaním zamestnancov

Vyhodnotenie

 

Kontrolná činnosť