PREDAJ - Automobily, mechanizmy a iné zariadenia

Podmienky predaja

 

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, spoločnosť zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B (ďalej len „NDS“), ponúka na odpredaj majetok:

Automobily, mechanizmy a iné zariadenia.

Prehliadka ponúkaného majetku NDS pre záujemcov sa uskutoční po dohodnutí termínu obhliadky.

Uvedený majetok sa odpredáva právnickej alebo fyzickej osobe za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorú kupujúci zaplatí jednorazovo. Minimálna predajná cena jednotlivého hmotného majetku je uvedená v prílohe.

Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční dňa 6.3.2019. Do uvedeného termínu prijímame písomné ponuky, ktoré musia obsahovať:

názov hnuteľného/nehnuteľného majetku (názov automobilu, stroja, pozemku ...)

obchodný názov resp. meno záujemcu

IČO, DIČ, resp. dátum narodenia FO

adresu sídla (prípadne korešpondenčnú adresu, ak je iná ako adresa sídla)

bankové spojenie v tvare IBAN a SWIFT kód

- telefonický kontakt a e-mailovú adresu

- ponukovú cenu

- vlastnoručný podpis záujemcu resp. podpis splnomocnenej osoby a odtlačok pečiatky

 

Upozornenie: Ponuky na jednotlivý hmotný majetok možno doručiť poštou alebo osobne najneskôr

do termínu uzávierky t. j. 6.3.2019 do 9:00 hod. na adresu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

 

Obálku je potrebné označiť:   Predaj HIM – NEOTVÁRAŤ !

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle NDS dňa 6.3.2019.

O výsledku budú víťazní záujemcovia informovaní do 5-tich pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk.

Ponuka na odpredaj nie je Obchodná verejná súťaž podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka.

 

KONTAKT

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

Oddelenie nákupu a predaja
Mgr. Zuzana Oršuláková
telefón: +421 2 583 11 614
mobil: +421 911 505 139
e-mail: obchod@ndsas.sk
e-mail: zuzana.orsulakova@ndsas.sk