Predaj demontovaných oceľových zvodidiel a ich súčastí

Podmienky

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, spoločnosť zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B, ponúka na odpredaj demontované oceľové zvodidlá a ich súčasti (ďalej len „zvodidlá“) z obnovy zvodidiel na ceste I. triedy I/18 uskladnené na Stredisku SSÚD Beharovcev predpokladanom množstve 79 080 kg

 

Zvodidlá sa odpredávajú ako kovový odpad za najvyššiu ponúknutú cenu. Minimálna predajná cena za 1 kilogram demontovaných oceľových zvodidiel je 0,16 Eur. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva a kupujúci uhradí zálohovú faktúru podľa odhadovaného množstva zvodidiel. Po každom naložení nákladného vozidla zvodidlami sa pristupuje k váženiu predmetu kúpy, v kúpnej zmluve určenými zástupcami zo strany kupujúceho a zo strany NDS, na certifikovaných váhach, kde sa bude zisťovať skutočne odobraté množstvo zvodidiel. Po kompletnom odobratí odhadovaného množstva sa uskutoční zúčtovanie podkladov a vystaví sa vyúčtovacia faktúra.  Zúčtovacie podklady pre tento účel budú vážne lístky potvrdené oboma zmluvnými stranami. Všetky náklady spojené s nakladaním, odvozom, certifikovaným vážením, vykládkou a prípadne iné náklady súvisiace s prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci.

 

Ponukové konanie prebieha v termíne do 26.3.2019. Do  tohto termínu prijímame písomné ponuky, ktoré musia obsahovať:

názov hnuteľného majetku, cenu za 1 kilogram demontovaných oceľových zvodidiel  

obchodný názov resp. meno záujemcu

IČO, DIČ

adresu sídla (prípadne korešpondenčnú adresu, ak je iná ako adresa sídla)

- bankové spojenie v tvare IBAN a SWIFT kód

- telefonický kontakt a e-mailovú adresu

- ponukovú cenu za 1 kilogram (kg)  oceľových zvodidiel

- vlastnoručný podpis záujemcu resp. podpis splnomocnenej osoby a odtlačok pečiatky

 

Upozornenie: Ponuky možno doručiť poštou alebo osobne, najneskôr však do termínu uzávierky 26.3.2019 do 09:00 hod na adresu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

 

 

Obálku je potrebné označiť:

Predaj demontovaných oceľových zvodidiel – NEOTVÁRAŤ !

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava dňa 26.3.2018. O výsledku bude víťazný záujemca informovaný do 5-tich pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk.

Ponuka na odpredaj nie je Obchodná verejná súťaž podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka.

 

 

Kontakt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

Oddelenie nákupu a predaja
Mgr. Zuzana Oršuláková
telefón: +421 2 583 11 614
mobil: +421 911 505 139
e-mail: obchod@ndsas.sk
e-mail: zuzana.orsulakova@ndsas.sk