Predaj pozemkov

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 26.07.2017.

Podmienky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B,

 

ponúka na odpredaj majetok:

 

parcela číslo 399 o výmere 347 m² / k. ú. Horné Krškany,
parcela číslo 400 o výmere 766 m² / k. ú. Horné Krškany.

 

Uvedený majetok sa odpredáva právnickej alebo fyzickej osobe za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorú kupujúci zaplatí jednorázovo.
Minimálna predajná cena jednotlivého majetku je uvedená v prílohe na stiahnutie.

 

Ponukové konanie prebieha v termíne do 26.07.2017 - 09:00 hod.

 

V tomto termíne prijímame písomné ponuky, ktoré musia obsahovať: 

názov majetku (číslo parcely, katastrálne územie),
obchodný názov resp. meno záujemcu,
IČO, DIČ resp. dátum narodenia FO,
adresu sídla (prípadne korešpondenčnú adresu, ak je iná ako adresa sídla),
bankové spojenie v tvare IBAN a SWIFT,
telefonický a e-mailový kontakt,
ponukovú cenu,
vlastnoručný podpis záujemcu resp. podpis splnomocnenej osoby a odtlačok pečiatky.

 

Ponuky možno doručiť poštou alebo osobne, najneskôr však do termínu uzávierky, na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Obálku je potrebné označiť: Predaj NIM - NEOTVÁRAŤ!

 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti dňa 26.07.2017.
O výsledku budú víťazní záujemcovia informovaní do 5-tich pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk.

 

Ponuka na odpredaj nie je Obchodná verejná súťaž podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka.

 

 

Kontakt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

Oddelenie nákupu a predaja
Mgr. Zuzana Oršuláková
telefón: +421 2 583 11 614
mobil: +421 911 505 139
e-mail: obchod@ndsas.sk
e-mail: zuzana.orsulakova@ndsas.sk