D1 Budimír - Bidovce

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

D1 Budimír - Bidovce

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Košice – okolie, Košický kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

169 020 729,01 €

 

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného koridoru D1, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Vybudovanie diaľničného úseku D1 Budimír - Bidovce kategórie D 26,5/120 s navrhovanou dĺžkou 14,4 km, prispeje k zvýšeniu kapacity cestného ťahu v smere východ - západ, zabezpečeniu vyššej dopravnej funkcie a k vytvoreniu súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou. Výstavbou diaľnice D1 Budimír – Bidovce dôjde k prerozdeleniu dopravného zaťaženia na ceste I/50 a I/68 a zvýšeniu ich kapacít. Diaľnica D1 prevezme podľa predpokladov na seba väčšiu časť dopravného zaťaženia z cesty I/50 a I/68, čo sa priaznivo prejaví na znížení negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie v zastavanom území obcí.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác:

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk