R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek)

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek)

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Košický kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

165 254 015,06 €

 

Opis projektu:

Predmetná stavba R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, 2. úsek zabezpečí odľahčenie v súčasnosti zaťaženej dopravnej siete v okolí mesta Košice ako aj v samotnom meste od tranzitnej dopravy a zároveň vytvorením juhovýchodného obchvatu mesta s viacerými novými napojeniami na existujúci dopravný systém prerozdelenie zdrojovej a cieľovej dopravy, čím sa odľahčia v súčasnosti vyťažené vstupy do mesta. Týmto sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť dopravy a dôjde k výraznému zlepšeniu dopravno – prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu.

 

Cieľom projektu je postupné dokončenie rýchlostného koridoru R2, zlepšiť hlavné národné a medzinárodné cestné spojenie a zníženie dopravného zaťaženia na jestvujúcej cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Košice. Potreba dokončiť tento úsek vyplýva zo Strategického plánu rozvoja infraštruktúry SR do r. 2030 – Masterplan – Dopravná stratégia SR, ktorý predstavuje základný dokument pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky.

Finančná podpora z EÚ bude použitá na stavebné práce, nákup pozemkov a revitalizáciu mokradí Valaliky.

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk