Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
06.04.2021 2221002839 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK -290.18
01.04.2021 2221002783 prekládka elektromera 4500184896 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 17.00
01.04.2021 2321003398 nájom pozemkov v k.ú. Tvrdošín 866181027-4-2014 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 36.74
01.04.2021 3021000156 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 103.91
01.04.2021 3021000159 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 103.91
31.03.2021 2221002682 kalibrácia meradla 4500184269 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 199.00
31.03.2021 3021000150 popl. za znečisť. ovzdušia 4500184869 Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK 8.00
31.03.2021 5021000280 Skúška odbornej spôsobil. 4500182413 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 350.00
30.03.2021 2221002586 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 3 704.09
30.03.2021 2221002603 Satelit - nájom konc.zar. 04/2021 ZML/393/2010 4500183410 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
30.03.2021 2221002616 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 3 299.68
30.03.2021 2221002619 Pevná zložka 3/21 ZM/2020/0412 4500184916 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 40.26
30.03.2021 2221002620 odplata za služby 03/2021 ZM/2016/0129 4500184918 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 120.97
30.03.2021 2221002621 Pevná zložka 03/21 ZM/2016/0129 4500184914 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 582.51
30.03.2021 2221002667 čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV 4500183727 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 74.38
29.03.2021 2221002571 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 92.14
29.03.2021 3021000144 súdny poplatok 4500184802 Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín, 911 80, SK 1 808.50
29.03.2021 3021000145 nájomné za nebytové priestory 04/2021 4500184633 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
29.03.2021 3021000147 nájomné za nebytové priestory 04/2021 4500184634 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 98.21
26.03.2021 2321003135 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/03775 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 8 767.16